Badanie UTD zbiorników ciśnieniowych — kiedy trzeba je wykonać i na czym polega

Zbiorniki Cisnieniowe

Zbiorniki ciśnieniowe są nieodzownym elementem systemu sprężonego powietrza. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania wymagają szczególnego nadzoru, który prowadzony jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Polskie prawo jasno określa terminy badań tych urządzeń oraz wskazuje, na czym one polegają. 

Zbiorniki ciśnieniowe podlegające pełnemu dozorowi technicznemu, a do takich należą urządzenia wykorzystywane do magazynowania sprężonego powietrza, przed wdrożeniem do pracy wymagają uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację, która wydawana jest przez organy dozoru technicznego (UDT). Przed uzyskaniem zgody na eksploatację inspektorzy UDT mają obowiązek sprawdzić stan i oznakowanie urządzenia, prawidłowość dokumentów, zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją oraz przeprowadzić badanie odbiorcze potwierdzające prawidłową pracę zbiornika ciśnieniowego. 

Jednocześnie wraz z eksploatacją zbiornika ciśnieniowego właściciel ma obowiązek przeprowadzać określone w prawie badania, które będą umożliwiać dalsze wykorzystanie urządzenia. Należą do nich badania okresowe, doraźne badania eksploatacyjne oraz doraźne badania powypadkowe lub poawaryjne. 

Badania okresowe zbiorników ciśnieniowych

Zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza podlegają pełnemu dozorowi technicznemu. Badania okresowe tych urządzeń głównie polegają na rewizji zewnętrznej. W ramach tych czynności przeprowadza się ocenę wizualną stanu zbiornika oraz osprzętu w miejscach dostępnych. Wykonuje się również próby funkcjonalne, których zadaniem jest potwierdzenie sprawności działania urządzenia. Co więcej, część zbiorników ciśnieniowych podlega także rewizji wewnętrznej. Dotyczy to urządzeń dużych oraz tych przeznaczonych do zasilania procesów piaskowania lub śrutowania. Rewizja wewnętrzna polega na dokładniejszym zbadaniu zbiornika. W tym przypadku sprawdza się także stan ścianek urządzenia oraz jakość połączeń i osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego. Warto jednak podkreślić, że organ może zadecydować o poszerzeniu kontroli o dodatkowe badania. 

Badania okresowe dla zbiorników ciśnieniowych na sprężone powietrze przeprowadzane są co 2 lub 4 lata w zależności od przeznaczenia i pojemności urządzenia. Zazwyczaj badania te realizuje się w ramach badań rewizji zewnętrznej, chociaż i tutaj są wyjątki — rewizji wewnętrznej co 6 lat podlegają zbiorniki ciśnieniowe wolnostojące, w których iloczyn pojemności i nadciśnienia jest większy niż 10.000 barów x 1 litr.   

Doraźne badania eksploatacyjne urządzeń ciśnieniowych

Badania doraźne pozwalają na bieżąco monitorować stan zbiornika. Wykonuje się je wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba. Ich zakres jest ustalany każdorazowo przez organ dozoru technicznego zgodnie z występującymi okolicznościami. Badania doraźne mogą obejmować próby ciśnieniowe, rewizje wewnętrzne oraz rewizje zewnętrzne. 

Badania doraźne powypadkowe i poawaryjne

Ten rodzaj kontroli działania zbiornika ciśnieniowego przeprowadzany jest w przypadku, kiedy urządzenie ma być przywrócone do pracy po uszkodzeniu, awarii lub wypadku spowodowanym jego nieprawidłową pracą. Ten rodzaj badań wykonywany jest na wniosek podmiotu, który eksploatuje zbiornik ciśnieniowy. Badania eksploatacyjne przeprowadza się szczególnie w przypadkach, kiedy zmienia się miejsce zainstalowania urządzenia, naprawy zbiornika, wymiany niektórych elementów, zmiany nastawy osprzętu, nieszczelności lub uszkodzenia ścianek zbiornika, wątpliwościami co do stanu technicznego urządzenia oraz zmiany warunków eksploatacji zbiornika. 

Jak przygotować zbiornik ciśnieniowy do badań UDT?

Urządzenie do badań przygotowane jest przez podmiot eksploatujący w sposób, który zapewnia przeprowadzenie badań w sposób bezpieczny. Do obowiązków eksploatującego należy także zapewnienie obsługi technicznej i przygotowanie zbiornika do badań. Przed wykonaniem kontroli należy wskazać możliwe zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas badania. Warto także pamiętać, aby poinformować organ o każdym uszkodzeniu, awarii zbiornika lub nieszczęśliwym wypadku, które nastąpiło w związku z jego eksploatacją. 

 

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.