Jakie elementy powinna zawierać instrukcja eksploatacji urządzeń w kontenerowej stacji sprężarek

kontenerowa-stacja-sprezarek

W instrukcji eksploatacji urządzeń w kontenerowej stacji sprężarek powinny być wyszczególnione wszystkie zastosowane maszyny wraz z opisem zasad bezpiecznego użytkowania, zastosowanych urządzeń, ich pracy w trybie prawidłowym i awaryjnym wraz ze wskazaniem postępowania w przypadku awaryjnego trybu pracy. Wszystkie te elementy pozwolą na bezpieczną eksploatację zastosowanych urządzeń. 

Charakterystyka zastosowanych urządzeń

Kontenerowa stacja sprężarek poza kompresorami zabudowana jest także innymi elementami systemu niezbędnymi do wytwarzania sprężonego powietrza o określonych parametrach technicznych. Zazwyczaj w kontenerowej sprężarkowni zabudowany jest kompresor (lub grupa kompresorów), zbiornik sprężonego powietrza oraz system uzdatniania medium wraz z systemem uzdatniania i usuwania kondensatu. 

W ramach instrukcji eksploatacji powinien być wskazany model zastosowanej sprężarki wraz z opisem jej działania w trybie pracy prawidłowymi i awaryjnym. Jednocześnie instrukcja wskazywać powinna system, który został zastosowany do sterowania urządzeniem, sposób monitorowania pracy maszyny oraz rodzaj informacji prezentowanych w razie wystąpienia nieprawidłowości w jej pracy. Zaawansowane kompresory prezentują najważniejsze informacje na temat działania sprężarki, w tym: ciśnienie pracy, temperaturę sprężania, liczbę przepracowanych godzin, a także pozostały czas do przeglądu oraz informacje o ewentualnych awariach. 

W ramach instrukcji opisana powinna być procedura postępowania w razie wystąpienia awarii urządzenia. W efekcie awaryjny tryb pracy powinien skutkować natychmiastowym wyłączeniem sprężarki oraz odłączeniem jej od źródła zasilania. Jednocześnie konieczne jest powiadomienie uprawnionego serwisu o objawach awarii w celu określenia dalszego postępowania z uszkodzonym urządzeniem. W instrukcji powinien znaleźć się także zapis związany z codzienną i okresową obsługą sprężarki uwzględniający odczyty codziennych parametrów jej pracy oraz okresowych przeglądów technicznych.

Podobnie opisane powinny być wszystkie pozostałe urządzenia zastosowane w kontenerowej stacji sprężarek. Muszą one uwzględniać zarówno opis postępowania w momencie pojawienia się trybu awaryjnego czy okresowych przeglądów, jak i wskazania dotyczące prawidłowego trybu pracy i codziennej obsługi poszczególnych elementów systemu. Warto podkreślić, że tylko obsługa urządzeń stanowiących wyposażenie kontenerowej stacji sprężarek zgodnie z instrukcją eksploatacji zapewni ich długą i bezawaryjną pracę. 

Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami do sprężania powietrza

Bezpieczeństwo użytkowników systemów sprężonego powietrza powinno stanowić kluczowy parametr dla osób nadzorujących pracę zakładu. W efekcie do obsługi sprężarek oraz systemów sprężania powietrza mogą być dopuszczane wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają odpowiednie uprawnienia do pracy związanej z eksploatacją urządzeń energetycznych w zakresie obsługi kompresorów. Co więcej, osoby te powinny przejść także stosowane przeszkolenie w zakresie obsługi konkretnego modelu sprężarki. W ten sposób zasadniczo obniża się ryzyko ewentualnych wypadków. 

Wszelkie remonty, konserwacje i czyszczenie generalne sprężarek, zbiorników ciśnieniowych czy innych elementów systemu sprężania powietrza (w tym przewodów powietrznych) powinny być realizowane pod nadzorem osób wskazanych przez kierownictwo techniczne zakładu. Co więcej, realizacja wszelkich prac remontowych, serwisowych czy konserwacyjnych musi być przeprowadzona na maszynach, które zostały wyłączone z ruchu. Należy także dołożyć wszelkich starań, aby uniemożliwić przypadkowy lub samoczynny rozruch kompresora. Ma to kluczowe znacznie dla bezpieczeństwa osób przeprowadzających prace. 

Ważnym elementem instrukcji jest określenie zasad bezpieczeństwa użytkowania kompresorów. Jednym z podstawowych elementów jest konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi sprężarek przez wszystkie osoby, które będą pracować przy urządzeniu. To pozwoli uniknąć awarii maszyny oraz ewentualnych wypadków wśród pracowników. Należy także każdorazowo sprawdzać, czy kompresor jest przygotowany do pracy — tzn. czy jest czysty i wolny od obcych ciał. Zabronione jest dokonywanie wszelkich zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Jednocześnie nie wolno samodzielnie regulować zaworów bezpieczeństwa czy naruszać plomb zaworów bezpieczeństwa. Czynności te są zarezerwowane wyłącznie dla uprawnionego personelu. Należy podkreślić, że kompresor powietrza może być wykorzystywany wyłącznie w celu sprężania medium. 

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.