Kondensat

Kondensat jest produktem ubocznym procesu sprężania, który ze względu na przepisy o ochronie środowiska musi być we właściwy sposób uzdatniony przed wpuszczeniem do kanalizacji.

Kondensat wodno – olejowy to ciecz powstała w procesie sprężania powietrza przy użyciu sprężarki smarowanej olejem, składająca się z wykroplonej pary wodnej oraz aerozoli olejowych znajdujących się w sprężonym powietrzu. Zawiera on zanieczyszczenia pochodzące z zasysanego przez sprężarkę powietrza z otoczenia, takie jak parę wodną, pary węglowodorów, fazy gazowe substancji chemicznych czy kurz.
Tego typu substancja wydziela się w różnych elementach układu sprężonego powietrza m. in. w:

 • chłodnicy końcowej,
 • separatorze cyklonowym,
 • instalacji rurowej,
 • osuszaczu ziębniczym,
 • filtrach sprężonego powietrza,
 • zbiorniku sprężonego powietrza.

Dlaczego skuteczne odprowadzanie kondensatu z układu sprężonego powietrza jest tak istotne?
Z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania systemu sprężarkowego kondensat o dużej zawartości wody, oleju oraz innych zanieczyszczeń stanowi realne zagrożenie dla stanu technicznego poszczególnych elementów systemu (przyspieszenie procesów korozyjnych itp.) i urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem. Odprowadzenie kondensatu z układu sprężonego powietrza nie rozwiązuje jeszcze w całości problemu. Niezbędne jest jego odpowiednie uzdatnienie tzn. odseparowanie oleju od wody. Dopiero oczyszczona woda może zostać odprowadzona do kanalizacji sanitarnej, z kolei wydzielone w procesie oczyszczania zanieczyszczenia powinny zostać we właściwy sposób zutylizowane.

Sprężone powietrze może mieć wysoką temperaturę, dlatego niekiedy konieczne jest zastosowanie w układzie sprężonego powietrza chłodnicy końcowej. Na skutek obniżenia temperatury następuje wykroplenie pary wodnej i par węglowodorów. Podobny proces odbywa się także w osuszaczu ziębniczym czy systemie rur przesyłowych.

Oferta ALMiG dostarcza zakładom przemysłowym skuteczne rozwiązania w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania kondensatu. Zgodnie z wymogami przepisów o ochronie środowiska naturalnego oraz w celu przedłużenia żywotności systemu sprężarkowego stale poszukujemy nowych technologii w tym zakresie.

Zachęcamy do obliczenia ilości kondensatu wytwarzanego podczas sprężania.

Obliczanie Krok 1: ilość wilgoci zasysanej przez sprężarkę

wzor-2a

0,00 [l/h]

Obliczanie krok 2: kondensat wytrącany za chłodnicą sprężarki

wzor-2b

0,00 [l/h]

0,00 [l/h]

Obliczanie krok 3: kondensat wytrącany z osuszacza chłodniczego

wzor-2c

0,00 [l/h]

0,00 [l/h]

Obliczanie krok 4: całkowita ilość wytrącanego kondensatu

wzor-2d

0,00 [l/h]

Uwagi:

 1. Sprężone powietrze jest w 100% nasycone
 2. Ciśnienie referencyjne 1,01325 bar (ciśnienie atmosferyczne)
 3. Maks. wilgotność przy temp. w miejscu instalacji fmax TU [g/m³] odniesiona do wartości podanych w tabeli
 4. Maks. wilgotność przy temp. za chłodnicą sprężarki fmax TA [g/m³] odniesiona do wartości podanych w tabeli
 5. Maks. wilgotność przy temp. za osuszaczem chłodniczym fmax T3 [g/m³] odniesiona do wartości podanych w tabeli

Czy wiedziałeś(aś), że podczas jednego dnia roboczego (8 godzinna zmiana pod pełnym obciążeniem):

 • Przy wydajności 1000 m³/h,
 • Końcowym ciśnieniu sprężania 10 bar (g) i
 • Wilgotności powietrza 60% (przy temp. otoczenia 30°C) całkowita ilość wytrącanego kondensatu wynosi 140 litrów